OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NA DZIEŃ 22 LIPCA 2020 R.

 

Zarząd  IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz  art. 402² kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w  Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

 • otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 • wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 • podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019,
 • powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym 2019,
 • wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem dotychczasowej kadencji,
 • ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym uchylenie Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z 21 października 2014 r.
 • przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • zmiana Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z 29 sierpnia 2018 r.,
 • przyjęcie programu motywacyjnego w Spółce,
 • zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.