Przejdź do treści
Tekst jednolity
STATUTU SPÓŁKI
IDM SPÓŁKA AKCYJNA
uchwalonego 10 września 1998 roku przed notariuszem Joanną Gregułą w Krakowie,
Repertorium A nr 13818/1998,
zmienionego:

1. Uchwałą NWZA z 7 października 1998 roku zaprotokołowaną przez notariusza Joannę
Gregułę w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 15873/1998,
2. Uchwałą WZA z 12 czerwca 2000 roku zaprotokołowaną przez notariusza Jadwigę
Zacharzewską w Warszawie aktem Notarialnym Repertorium A nr 2177/2000,
3. Uchwałą NWZA z 28 września 2000 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 9780/2000,
4. Uchwałami NWZA z 5 lutego 2001 roku zaprotokołowanymi przez notariusza Janusza
Rudnickiego w Warszawie aktem Notarialnym Repertorium A nr 1516/2001,
5. Uchwałą WZ z 30 czerwca 2001 roku zaprotokołowaną przez notariusza Roberta
Ludźmierskiego w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 6996/2001,
6. Uchwałą WZ z 29 czerwca 2004 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Piepera
w Warszawie aktem Notarialnym Repertorium A nr 5026/2004,
7. Uchwałą NWZ z 1 kwietnia 2005 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota w
Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 3601/2005,
8. Uchwałą WZ z 22 kwietnia 2005 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota w
Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 4436/2005,
9. Uchwałą NWZ z 31 stycznia 2006 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 968/2006, sprostowaną aktem Notarialnym
przez notariusza Tomasza Kota w Krakowie Repertorium A nr 2065/2006,
10. Uchwałą NWZ z 3 marca 2006 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota w
Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 2065/2006,
11. Uchwałą ZWZ z 28 czerwca 2006 roku zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Dariusza
Kota w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 6553/2006,
12. Uchwałą NWZ z 1 grudnia 2006 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota w
Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 12125/2006,
13. Uchwałą NWZ z 3 października 2007 r. zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Leszka
Sojkę w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 12443/2007,
14. Uchwałą NWZ z 25 stycznia 2008 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 2019/2008,
15. Uchwałą ZWZ z 30 czerwca 2008 roku zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 8430/2008,
16. Uchwałą NWZ z 25 stycznia 2010 roku zaprotokołowaną przez notariusza Joannę GągałęZając w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 743/2010,
17. Uchwałą ZWZ z 29 czerwca 2012 r. zaprotokołowaną przez notariusza Joannę Gągałę-Zając
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 5178/2012,
18. Uchwałą NWZ z 18 września 2012 zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 7446/2012,
19. Uchwałą NWZ z 6 marca 2014 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 1880/2014,
20. Uchwałą NWZ z 30 czerwca 2014 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 5802/2014,
21. Uchwałą NWZ z 21 października 2014 r. zaprotokołowaną przez notariusza Joannę Gregułę
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 8926/2014,
22. Uchwałą NWZ z 24 listopada 2014 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 10056/2014.
23. Uchwałą NWZ z 22 grudnia 2015 r. zaprotokołowaną przez notariusza Tomasza Kota
w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 11830/2015.
24. Uchwałami NWZ z 29 sierpnia 2018 r. zaprotokołowanymi przez notariusza Joannę GągałęZając w Krakowie aktem Notarialnym Repertorium A nr 9872/2018.
25. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GUp 44/14) z
dnia 17 października 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w dniu 24
września 2019 r. z konwersją na akcje w trybie art. 294 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe i
naprawcze w zw. z art. 449 Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne oraz art. 431 i art. 432 Ustawy
Kodeks spółek handlowych
26. Oświadczeniem Zarządu Spółki – o wysokości objętego kapitału zakładowego złożone w trybie
art. 294 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze w zw. z art. 449 Ustawy Prawo
Restrukturyzacyjne oraz art. 310 § 2 i § 4 Ustawy Kodeks spółek handlowych w wykonaniu
Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział
Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17 października 2019
r. w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego w dniu 24 września 2019 r. z konwersją na
akcje – złożonym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Tomasza Pieper notariusza
w Warszawie, akt notarialny Repertorium A nr 770/2020 z dnia 15 maja 2020 r..
STATUT SPÓŁKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Firma Spółki brzmi: IDM Spółka Akcyjna.
§ 11
. Spółka może używać skróconej nazwy w brzmieniu IDM SA oraz wyróżniających Spółkę znaków
graficznych.
§ 2. Siedzibą Spółki jest Kraków.
§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 5. Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały oraz przystępować do innych spółek.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.
§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
– PKD 66.12.Z,
2. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – PKD 66.30.Z,
3. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
4. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
6. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
7. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z,
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
9. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania –
PKD – 70.22.Z,
12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
13. Działalność wspomagająca edukację – PKD – 85.60.Z,
14. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych – PKD 70.10.Z,
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 63.99.Z,
16. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
17. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z,
18. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– PKD 85.59.B”.
§ 7. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają
zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po
uzyskaniu stosownego zezwolenia.
§ 71
. Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności spółki nie zależy
od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała
przewidująca zmianę przedmiotu działalności spółki powzięta będzie większością dwóch
trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY/AKCJE.
§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.173.099,60 zł (słownie: dwa miliony sto
siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się
na nie mniej niż 43.461.992 (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć
groszy) każda, w tym:
1) 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji
zwykłych serii „A” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda i łącznej
wartości nominalnej 165.319,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta
dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy);
2) nie mniej niż 40.155.603 (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
trzy) akcji zwykłych serii „KONW” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda i
łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 2.007.780,15 zł (słownie: dwa miliony siedem
tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych piętnaście groszy).
Uwzględniając treść oświadczenia Zarządu złożonego na podstawie art. 310 § 4 kodeksu
spółek handlowych stwierdza się, że:
1
1
. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.219.619,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście
dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
1
1
.1. 3.306.389 (słownie: trzy miliony trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć)
akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda i łącznej wartości
nominalnej 165.319,45 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście
złotych czterdzieści pięć groszy);
1
1
.2. 41.085.999 (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii „KONW” o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.054.299,95 zł (dwa miliony pięćdziesiąt cztery
tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi, z zastrzeżeniem § 10.
§ 8¹ 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do 27 sierpnia 2021 roku, do podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 123.989,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie
obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować
warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później
niż, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału
zakładowego.
3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w
ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian
za wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo
pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach
kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do
obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach
kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzeniu akcji Spółki
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.
§ 8² 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 330.638,90 zł (trzysta trzydzieści
tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję do
6.612.778 (sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia
akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy Uchwały
nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 sierpnia 2018 roku w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii B do 25
sierpnia 2028 roku. Akcje Serii B zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
§ 9. W Spółce mogą być wydawane akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane co do
głosu, z zastrzeżeniem § 10.
§ 10. W przypadku dematerializacji akcji Spółki w Spółce mogą być wydawane akcje
na okaziciela.
§ 11. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§ 12. 1. Akcje mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza
(umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez
wynagrodzenia.
3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania
oczywiście sprzeczne z interesem Spółki, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego lub ostateczną decyzją administracyjną.
4. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą
podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę
o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki.
Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych
organów Spółki, należą do Zarządu.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia
akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i
źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu
akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.
6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać
dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota
określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego wymagana dla
założenia Spółki z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 13. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
§ 15. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa do
objęcia akcji Spółki.
IV. ORGANY SPÓŁKI.
§ 16. Organami Spółki są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.
A. WALNE ZGROMADZENIE.
§ 17. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub Warszawie.
§ 19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego.
§ 20. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw objętych porządkiem
obrad są:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat
za rok ubiegły,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
§ 21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających
niezwłocznego postanowienia.
§ 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
§ 221
. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej
sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego
Zgromadzenia.
§ 23. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pełnomocnictwem sporządzonym
stosownie do obowiązujących przepisów.
§ 231
. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji,
z zastrzeżeniem przepisów KSH.
§ 232
. Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki, określa
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
B. RADA NADZORCZA.
§ 24. 1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej niż dziewięciu członków
powoływanych przez Walne Zgromadzenie .
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
§ 25. Rada Nadzorcza w uchwalonym przez siebie regulaminie określa organizację i sposób
wykonywania czynności.
§ 26. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych pod
warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może także
podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, z tym, że uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku równego rozkładu
głosów podczas głosowań, głos Przewodniczącego Rady decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu
uchwały.
§ 27. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych, należy
wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki.
2. uchylony
3. Rada nadzorcza opiniuje w formie uchwały plany:
a) emisji nowych akcji,
b) sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki.
§ 271
. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi. Przez
osoby niezależne rozumie się osoby, które:
a) nie są pracownikami Spółki,
b) nie są związane ze Spółką poprzez stałe świadczenie usług.
C. ZARZĄD.
§ 28. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy.
§ 29. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
§ 30. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu łącznie lub członek
Zarządu łącznie z prokurentem.
§ 31. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek
organów.
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.
§ 32. Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia.
§ 33. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu
sześciu miesięcy od dnia bilansowego (dnia kończącego rok obrotowy), które przedstawia
Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. Obydwa
sprawozdania podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
§ 34. Na żądanie akcjonariusza zgłoszone w ciągu piętnastu dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia, Zarząd udostępni temu akcjonariuszowi sprawozdanie finansowe, jako też
sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz
opinie wraz z raportem biegłego rewidenta.
§ 35. Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się
przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie
przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
§ 36. 1. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
2. Tworzy się w Spółce fundusz dywidend, na który WZA może przelewać czysty zysk roczny
nie przeznaczony zgodnie z przepisami Statutu na inne cele. Środki zgromadzone w funduszu
dywidend mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy w kolejnych latach.
§ 37. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga w drodze uchwały Walne
Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem jednak, że część kapitału zapasowego
w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jednie na pokrycie strat
bilansowych.
§ 38. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Spółki
bezzwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia
Spółki.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 39. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie
Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
§ 40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa.