RODO

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie” „Rodo”), IDM S.A. w upadłości układowej (IDM SA) przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Jak przetwarzamy dane osobowe:

Jako IDM S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 26/5 31-027 Kraków w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych byłych klientów w związku z prowadzoną przez IDM SA w przeszłości działalnością maklerską. Oznacza to, iż odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Cel przetwarzania, podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania.
Dane osobowe byłych klientów pozyskane przy zawieraniu umowy oraz uzyskane w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
   – wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających m.in. z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, celach podatkowych etc.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   – przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

2. Udostępnienie danych osobowych:
Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora:
– podmiotom i organom, którym IDM SA jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od IDMSA danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

3. Przekazywanie danych osobowych do Państwa trzeciego:
   – Administrator nie przekazuje danych poza EOG

4. Przysługujące uprawnienia:
   I. W związku z przetwarzaniem przez IDM SA danych osobowych, przysługują osobom, których dane są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia następujące uprawnienia:
      – prawo dostępu do danych osobowych,
      – prawo do sprostowania danych osobowych,
      – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych.
      – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
      – prawo do przenoszenia danych, do innego administratora.
   II. Każdy wniosek dotyczący realizacji przysługujących uprawnień dot. przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania. W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby IDMSA lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną.

5. Skarga:
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. https://www.giodo.gov.pl/

Informację dotyczące RODO mogą być aktualizowane, w związku z tym zachęcamy do odwiedzania naszej strony.