Polityka Informacyjna

Procedura ISR stanowi indywidualny i wewnętrzny standard raportowania informacji poufnych obowiązujący w spółce IDMSA oraz Grupie Kapitałowej IDMSA w związku
z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE
i 2004/72/WE (dalej: MAR).

Celem przyjęcia i wdrożenia przez IDMSA Indywidualnego Standardu Raportowania (dalej: ISR) jest:
1. ustalenie zasad zbierania, określania, selekcji, analizy i raportowania informacji poufnych w IDMSA w drodze uwzględnia zjawisk i zdarzeń zachodzących w spółce oraz GK IDMSA.
2. wskazanie aktualnym lub potencjalnym akcjonariuszom oraz inwestorom zainteresowanym finansowaniem spółki zasad, którymi spółka będzie się kierowała w procesie wypełniania obowiązków informacyjnych.
3. umożliwienie IDMSA prawidłowego, skutecznego i transparentnego przekazywania do wiadomości publicznej informacji poufnych w sposób zapewniający poszanowanie interesów obecnych lub potencjalnych akcjonariuszy oraz podmiotów zainteresowanych finansowaniem spółki oraz równy dostęp do informacji wszystkich członków rynku kapitałowego.

Przekazywanie przez IDMSA do wiadomości publicznej (raportowanie) informacji, które nie stanowią informacji poufnych w rozumieniu MAR, będzie odbywało się w trybie, terminach oraz na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w tym w szczególności określonych w Ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie niektórych skutków niedostosowania do dnia
3 lipca 2016 r. polskiego porządku prawnego do przepisów MAR.

Spółka będzie dokonywała okresowej weryfikacji aktualności ISR mając w szczególności na względzie zmiany w obowiązujących przepisach prawa oraz zjawiska i zdarzenia zachodzące w spółce.