Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 67 / 2014 z dn. 2014-12-31

Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu IDM S.A. w upadłości układowej

Raport Bieżący nr 66 / 2014 z dn. 2014-12-23

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NZW IDM S.A. w upadłości układowej.

Raport Bieżący nr 65 / 2014 z dn. 2014-12-19

Informacja o oddaleniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy oddalającego powództwo złożone przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o: - uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, - Uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, - stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki alternatywnie o jej uchylenie.

Raport Bieżący nr 64 / 2014 z dn. 2014-12-10

Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy pozwu przeciwko IDM S.A. w upadłości układowej o: uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A.

Raport Bieżący nr 63 / 2014 z dn. 2014-12-08

Uchwały podjęte przez NZW 8 grudnia 2014 r. oraz informacja o przerwie w obradach

Raport Bieżący nr 62 / 2014 z dn. 2014-12-05

Dom Maklerski IDM S.A. umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 61 / 2014 z dn. 2014-11-24

DOM MAKLERSKI IDM SA uchwały podjęte przez NWZ w dniu 24 listopada 2014 r. oraz informacja o przerwie w obradach

Raport Bieżący nr 60 / 2014 z dn. 2014-11-17

DOM MAKLERSKI IDM SA korekta skonsolidowanego raportu półrocznego (QSr) za III kwartał 2014 r.

Raport Bieżący nr 59 / 2014 z dn. 2014-11-03

Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej

Raport Bieżący nr 58 / 2014 z dn. 2014-10-28

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

Raport Bieżący nr 57 / 2014 z dn. 2014-10-28

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 24 listopada 2014 r.

Raport Bieżący nr 56 / 2014 z dn. 2014-10-21

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IDMSA

Raport Bieżący nr 55 / 2014 z dn. 2014-10-21

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 października 2014 r.

Raport Bieżący nr 54 / 2014 z dn. 2014-10-03

Wniosek akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport Bieżący nr 53 / 2014 z dn. 2014-09-29

Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za I półrocze 2014 r.

Raport Bieżący nr 52 / 2014 z dn. 2014-09-24

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie

Raport Bieżący nr 51 / 2014 z dn. 2014-09-24

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 21 października 2014 r.

Raport Bieżący nr 50 / 2014 z dn. 2014-09-24

Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów – aktualizacja informacji

Raport Bieżący nr 49 / 2014 z dn. 2014-09-22

Przekazanie tekstu jednolitego Statutu IDM S.A. w upadłości układowej

Raport Bieżący nr 48 / 2014 z dn. 2014-09-15

Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów

Raport Bieżący nr 47 / 2014 z dn. 2014-08-06

Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości układowej

Raport Bieżący nr 46 / 2014 z dn. 2014-07-30

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 45 / 2014 z dn. 2014-07-22

Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu

Raport Bieżący nr 44 / 2014 z dn. 2014-06-30

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 43 / 2014 z dn. 2014-06-30

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.

Raport Bieżący nr 42 / 2014 z dn. 2014-06-18

Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego

Raport Bieżący nr 41 / 2014 z dn. 2014-06-03

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 40 / 2014 z dn. 2014-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2014 r.

Raport Bieżący nr 39 / 2014 z dn. 2014-05-22

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 38 / 2014 z dn. 2014-05-22

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 37 / 2014 z dn. 2014-05-22

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 maja 2014 r.

Raport Bieżący nr 36 / 2014 z dn. 2014-05-21

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA – porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 35 / 2014 z dn. 2014-05-21

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

Raport Bieżący nr 34 / 2014 z dn. 2014-05-21

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną DM IDMSA

Raport Bieżący nr 33 / 2014 z dn. 2014-05-21

Złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu

Raport Bieżący nr 32 / 2014 z dn. 2014-05-20

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 31 / 2014 z dn. 2014-05-20

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 30 / 2014 z dn. 2014-05-16

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 29 / 2014 z dn. 2014-05-16

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 28 / 2014 z dn. 2014-05-16

Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji objętych przez DM IDMSA – umowa znacząca

Raport Bieżący nr 27 / 2014 z dn. 2014-05-16

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 26 / 2014 z dn. 2014-05-08

Rezygnacja Członka Zarządu Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 25 / 2014 z dn. 2014-04-30

Rezygnacja Prokurenta Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 24 / 2014 z dn. 2014-04-25

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 23 / 2014 z dn. 2014-04-25

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 22 maja 2014 r.

Raport Bieżący nr 22 / 2014 z dn. 2014-04-25

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzeniu negocjacji i okoliczności związanych z negocjacjami wraz z informacją o zawartej umowie

Raport Bieżący nr 21 / 2014 z dn. 2014-04-25

Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o ograniczeniu działalności maklerskiej, oraz informacja o zawartej umowie

Raport Bieżący nr 20 / 2014 z dn. 2014-04-25

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – IDEI Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nowa firma spółki od 31 marca 2014 r. – INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.)

Raport Bieżący nr 19 / 2014 z dn. 2014-04-25

Podjęcie przez Dom Maklerski IDM S.A. strategicznej decyzji o przeprowadzeniu zwolnień grupowych

Raport Bieżący nr 18 / 2014 z dn. 2014-04-08

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 17 / 2014 z dn. 2014-03-24

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 16 / 2014 z dn. 2014-03-13

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta

Raport Bieżący nr 15 / 2014 z dn. 2014-03-06

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2014 z dn. 2014-03-06

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 13 / 2014 z dn. 2014-03-06

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2014 r.

Raport Bieżący nr 12 / 2014 z dn. 2014-02-07

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 11 / 2014 z dn. 2014-02-07

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 6 marca 2014 r.

Raport Bieżący nr 10 / 2014 z dn. 2014-02-03

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 – korekta

Raport Bieżący nr 9 / 2014 z dn. 2014-02-03

Informacja o oddaleniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy pozwu przeciwko DM IDMSA o: •uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDMSA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, •uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDMSA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, •stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDMSA z dnia 18 września 2012 r. w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki alternatywnie o jej uchylenie.

Raport Bieżący nr 8 / 2014 z dn. 2014-01-31

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 7 / 2014 z dn. 2014-01-31

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 6 / 2014 z dn. 2014-01-31

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2013

Raport Bieżący nr 5 / 2014 z dn. 2014-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014

Raport Bieżący nr 4 / 2014 z dn. 2014-01-08

Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. – korekta raportu bieżącego nr 3/2014 z 7 stycznia 2013 r.

Raport Bieżący nr 3 / 2014 z dn. 2014-01-07

Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Raport Bieżący nr 2 / 2014 z dn. 2014-01-09

Przekazanie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 2 / 2014 z dn. 2014-01-02

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

Raport Bieżący nr 1 / 2014 z dn. 2014-01-02

Sprzedaż akcji Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A

 
Zamknij