Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 56 / 2013 z dn. 2013-12-31

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 55 / 2013 z dn. 2013-12-31

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 54 / 2013 z dn. 2013-12-31

Objęcie obligacji przez DM IDMSA – umowa znacząca

Raport Bieżący nr 53 / 2013 z dn. 2013-12-31

Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w przedmiocie sprzedaży spółki zależnej Domu Maklerskiego IDM S.A. – Electusa S.A.

Raport Bieżący nr 52 / 2013 z dn. 2013-12-31

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 51 / 2013 z dn. 2013-12-27

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 50 / 2013 z dn. 2013-12-24

Umowa znacząca

Raport Bieżący nr 49 / 2013 z dn. 2013-12-22

Odtajnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawartego porozumienia

Raport Bieżący nr 48 / 2013 z dn. 2013-12-21

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 47 / 2013 z dn. 2013-12-21

Zawarcie umowy znaczącej

Raport Bieżący nr 46 / 2013 z dn. 2013-12-21

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności - uzupełnienie

Raport Bieżący nr 45 / 2013 z dn. 2013-12-21

Informacja o zawarciu transakcji przed jednostkę zależną Domu Maklerskiego IDM S.A.- uzupełnienie raportu bieżącego nr 44/2013

Raport Bieżący nr 44 / 2013 z dn. 2013-12-20

Informacja o zawarciu transakcji przed jednostkę zależną Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 43 / 2013 z dn. 2013-12-20

Porozumienie o potrąceniu wierzytelności

Raport Bieżący nr 42 / 2013 z dn. 2013-12-20

Emisja obligacji przez Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 41 / 2013 z dn. 2013-12-09

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 40 / 2013 z dn. 2013-12-09

Odwołanie oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 39 / 2013 z dn. 2013-12-09

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 grudnia 2013 r.

Raport Bieżący nr 38 / 2013 z dn. 2013-12-09

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 37 / 2013 z dn. 2013-11-21

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia o umorzeniu postępowania w zakresie uchylenia alternatywnie stwierdzenia nieważności: uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego DM IDMSA z dnia 18 września 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 36 / 2013 z dn. 2013-11-12

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 35 / 2013 z dn. 2013-11-12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 9 grudnia 2013 r.

Raport Bieżący nr 34 / 2013 z dn. 2013-11-05

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 33 / 2013 z dn. 2013-11-05

Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 32 / 2013 z dn. 2013-11-01

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 31 / 2013 z dn. 2013-10-14

Powołanie Członka Zarządu Domu Maklerskiego IDM S.A.

Raport Bieżący nr 30 / 2013 z dn. 2013-09-30

Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, postanowienia oddalającego zażalenie oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia

Raport Bieżący nr 29 / 2013 z dn. 2013-09-10

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

Raport Bieżący nr 28 / 2013 z dn. 2013-09-04

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 27 / 2013 z dn. 2013-09-04

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A

Raport Bieżący nr 26 / 2013 z dn. 2013-09-04

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 września 2013 r.

Raport Bieżący nr 25 / 2013 z dn. 2013-08-21

Rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport Bieżący nr 24 / 2013 z dn. 2013-08-20

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Dom Maklerski IDM S.A.

Raport Bieżący nr 23 / 2013 z dn. 2013-08-07

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

Raport Bieżący nr 22 / 2013 z dn. 2013-08-06

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 21 / 2013 z dn. 2013-08-06

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 4 września 2013 r.

Raport Bieżący nr 20 / 2013 z dn. 2013-08-06

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 19 / 2013 z dn. 2013-07-05

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

Raport Bieżący nr 18 / 2013 z dn. 2013-06-24

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 17 / 2013 z dn. 2013-06-24

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2013 r. , informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktów planowanego porządku obrad oraz informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad

Raport Bieżący nr 16 / 2013 z dn. 2013-06-04

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA

Raport Bieżący nr 15 / 2013 z dn. 2013-05-28

Korekta raportu bieżącego nr 13/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 14 / 2013 z dn. 2013-05-28

Korekta raportu bieżącego nr 12/2013 z dnia 27 maja 2013 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2013

Raport Bieżący nr 13 / 2013 z dn. 2013-05-27

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA

Raport Bieżący nr 12 / 2013 z dn. 2013-05-27

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na dzień 24 czerwca 2013 r.

Raport Bieżący nr 11 / 2013 z dn. 2013-05-15

Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy, postanowienia oddalającego wniosek o zabezpieczenie powództwa

Raport Bieżący nr 10 / 2013 z dn. 2013-04-10

Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia

Raport Bieżący nr 9 / 2013 z dn. 2013-03-27

Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o zmianie zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 86/2012 w dniu 7 grudnia 2012 r.) w ten sposób, że wniosek powoda z dnia 27 listopada 2012 r. o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalono

Raport Bieżący nr 8 / 2013 z dn. 2013-03-27

Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 85/2012 w dniu 27 listopada 2012 r.) i przekazaniu sprawy w zakresie wniosku o udzielenie zabezpieczenia do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu

Raport Bieżący nr 7 / 2013 z dn. 2013-03-26

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 6 / 2013 z dn. 2013-02-12

Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 82/2012 w dniu 15 listopada 2012 r.) i przekazaniu sprawy w zakresie wniosku o udzielenie zabezpieczenia do ponownego rozpoznania Sądu Okręgowemu.

Raport Bieżący nr 5 / 2013 z dn. 2013-02-05

Informacja o otrzymaniu powództwa o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego z dnia 18 września 2012

Raport Bieżący nr 4 / 2013 z dn. 2013-01-31

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012

Raport Bieżący nr 3 / 2013 z dn. 2013-01-31

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Raport Bieżący nr 2 / 2013 z dn. 2013-01-17

Informacja o doręczeniu przez Sąd postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 września 2012 roku w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 1 / 2013 z dn. 2013-01-10

Informacja o otrzymaniu powództwa o stwierdzenie nieważności alternatywnie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domu Maklerskiego z dnia 13 września 2012 r. wznowione po przerwie w dniu 18 września 2012 r.

 
Zamknij