Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Raporty

Raport Bieżący nr 83 / 2007 z dn. 2007-12-22

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta spółki Dom Maklerski IDMSA

Raport Bieżący nr 82 / 2007 z dn. 2007-12-19

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta spółki Dom Maklerski IDMSA

Raport Bieżący nr 81 / 2007 z dn. 2007-12-17

Niespełnienie warunku rozwiązania znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od DM IDMSA

Raport Bieżący nr 80 / 2007 z dn. 2007-12-12

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 79 / 2007 z dn. 2007-12-10

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 78 / 2007 z dn. 2007-11-30

Nabycie przez DM IDMSA 36,4% udziałów w spółce SKY EXPRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zbycie 18.2% udziałów w spółce SKY EXPRESS Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz nabycie 36,4% udziałów w spółce SKY CARRIER Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Raport Bieżący nr 77 / 2007 z dn. 2007-11-29

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 76 / 2007 z dn. 2007-11-26

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 75 / 2007 z dn. 2007-11-21

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

Raport Bieżący nr 74 / 2007 z dn. 2007-11-19

Informacja o zmianach posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów

Raport Bieżący nr 73 / 2007 z dn. 2007-11-19

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 72 / 2007 z dn. 2007-11-16

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 71 / 2007 z dn. 2007-11-05

Zawarcie przez DM IDMSA Aneksu do umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 70 / 2007 z dn. 2007-11-05

Nabycie przez DM IDMSA 75% udziałów w spółce "Gwarant" Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Raport Bieżący nr 69 / 2007 z dn. 2007-10-19

Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 68 / 2007 z dn. 2007-10-16

Fundusze PKO CREDIT SUISSE właścicielem pakietu stanowiącego 5,07 % udziału w kapitale zakładowym DM IDMSA

Raport Bieżący nr 67 / 2007 z dn. 2007-10-10

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ DM IDMSA w dniu 3 października 2007 r.

Raport Bieżący nr 66 / 2007 z dn. 2007-10-05

DM IDMSA właścicielem 100% akcji Electus S.A.

Raport Bieżący nr 65 / 2007 z dn. 2007-10-05

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

Raport Bieżący nr 64 / 2007 z dn. 2007-10-04

Treść uchwał powziętych na NWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 63 / 2007 z dn. 2007-09-28

Nabycie przez DM IDMSA 100% udziałów w spółce Electus Hipoteczny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Raport Bieżący nr 62 / 2007 z dn. 2007-09-26

Wcześniejsze przekazanie skonsolidowanego raportu półrocznego

Raport Bieżący nr 61 / 2007 z dn. 2007-09-24

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 60 / 2007 z dn. 2007-09-24

Korekta raportu bieżącego nr 60/2007 - nabycie aktywów znacznej wartości

Raport Bieżący nr 60 / 2007 z dn. 2007-09-20

Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport Bieżący nr 59 / 2007 z dn. 2007-09-20

Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od DM IDMSA

Raport Bieżący nr 58 / 2007 z dn. 2007-09-17

Zamiar nabycia przez DM IDMSA 100% udziałów w spółce Electus Hipoteczny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Raport Bieżący nr 57 / 2007 z dn. 2007-09-12

Uzupełnienie informacji dotyczącej zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 57 / 2007 z dn. 2007-09-12

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 56 / 2007 z dn. 2007-09-06

Informacja o stanie posiadania akcji przez Black Rock Group

Raport Bieżący nr 55 / 2007 z dn. 2007-09-11

Korekta raportu bieżącego nr 55/2006 dotyczącego stanu posiadania akcji DM IDMSA przez BlackRock Group

Raport Bieżący nr 55 / 2007 z dn. 2007-08-31

Informacja o stanie posiadania akcji przez Black Rock Group

Raport Bieżący nr 54 / 2007 z dn. 2007-08-30

Wybór biegłego rewidenta

Raport Bieżący nr 53 / 2007 z dn. 2007-08-21

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 52 / 2007 z dn. 2007-08-20

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 51 / 2007 z dn. 2007-08-06

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty obligacji spółki Electus S.A.

Raport Bieżący nr 50 / 2007 z dn. 2007-07-19

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 49 / 2007 z dn. 2007-07-19

Informacja o zmianach w strukturze znacznych pakietów akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 48 / 2007 z dn. 2007-07-17

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 47 / 2007 z dn. 2007-07-14

Inf. o zmianach posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów

Raport Bieżący nr 46 / 2007 z dn. 2007-07-11

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 45 / 2007 z dn. 2007-07-06

Zbycie akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 44 / 2007 z dn. 2007-07-06

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Domu Maklerskiego IDMSA z dnia 30 czerwca 2007 r.

Raport Bieżący nr 43 / 2007 z dn. 2007-06-30

Wybór członka Rady Nadzorczej DM IDMSA

Raport Bieżący nr 42 / 2007 z dn. 2007-06-30

Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej DM IDMSA

Raport Bieżący nr 41 / 2007 z dn. 2007-06-30

Uchwały podjęte na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 40 / 2007 z dn. 2007-06-29

Oświadczenie Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport Bieżący nr 39 / 2007 z dn. 2007-06-29

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 38 / 2007 z dn. 2007-06-28

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport Bieżący nr 37 / 2007 z dn. 2007-06-22

Projekty uchwał na ZWZ DM IDMSA

Raport Bieżący nr 36 / 2007 z dn. 2007-06-18

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006

Raport Bieżący nr 35 / 2007 z dn. 2007-06-11

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym dotyczącym zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 35 / 2007 z dn. 2007-06-08

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA

Raport Bieżący nr 34 / 2007 z dn. 2007-05-25

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 33 / 2007 z dn. 2007-05-18

Informacja o nabyciu aktywów znacznej wartości

Raport Bieżący nr 32 / 2007 z dn. 2007-05-18

Informacja o zmianie treści umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną od DM IDMSA

Raport Bieżący nr 31 / 2007 z dn. 2007-05-08

Informacja o zmianie stanu posiadania akcji DM IDMSA w zakresie znacznych pakietów akcji

Raport Bieżący nr 30 / 2007 z dn. 2007-05-03

Nabycie znacznego pakietu akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 29 / 2007 z dn. 2007-04-27

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od DM IDMSA

Raport Bieżący nr 28 / 2007 z dn. 2007-04-13

Informacja o stanie posiadania akcji DM IDMSA przez Deutsche Bank AG

Raport Bieżący nr 27 / 2007 z dn. 2007-04-12

Korekta jednostkowego raportu kwartalnego SAM – Q 4/2006 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego QS 4/2006 za IV kwartał 2006 r.

Raport Bieżący nr 26 / 2007 z dn. 2007-04-05

Zawarcie umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji

Raport Bieżący nr 25 / 2007 z dn. 2007-04-05

Rejestracja, dopuszczenie i pierwsze notowanie papierów wartościowych Emitenta serii G

Raport Bieżący nr 24 / 2007 z dn. 2007-04-03

Zbycie akcji DM IDMSA przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 23 / 2007 z dn. 2007-03-22

Zawarcie umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty

Raport Bieżący nr 22 / 2007 z dn. 2007-03-15

Nabycie znacznego pakietu akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 21 / 2007 z dn. 2007-03-13

Zbycie akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 20 / 2007 z dn. 2007-03-13

Zbycie akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 19 / 2007 z dn. 2007-03-01

Przekazanie informacji opóźnionych na podstawie art. 57 ustawy o ofercie publicznej

Raport Bieżący nr 18 / 2007 z dn. 2007-03-01

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o oferowanie obligacji

Raport Bieżący nr 17 / 2007 z dn. 2007-02-20

Informacja o aktywach znacznej wartości

Raport Bieżący nr 16 / 2007 z dn. 2007-02-16

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 15 / 2007 z dn. 2007-02-02

Uchwała Zarządu KDPW

Raport Bieżący nr 14 / 2007 z dn. 2007-02-02

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 13 / 2007 z dn. 2007-02-01

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki i umowy o subemisję inwestycyjną

Raport Bieżący nr 12 / 2007 z dn. 2007-01-30

Oświadczenie Zarządu DM IDMSA

Raport Bieżący nr 11 / 2007 z dn. 2007-01-30

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.

Raport Bieżący nr 10 / 2007 z dn. 2007-01-26

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 9 / 2007 z dn. 2007-01-25

Znaczne pakiety akcji

Raport Bieżący nr 8 / 2007 z dn. 2007-01-18

Przejęcie przez DM IDMSA informacji o wydaniu przez Sąd postawnowienia w przedmiocie rejestracji podziału akcji DM IDMSA

Raport Bieżący nr 7 / 2007 z dn. 2007-01-18

Znaczne pakiety akcji

Raport Bieżący nr 6 / 2007 z dn. 2007-01-18

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 5 / 2007 z dn. 2007-01-16

Informacja o zmianach dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów DM IDMSA

Raport Bieżący nr 4 / 2007 z dn. 2007-01-16

Zawarcie przez DM IDMSA umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport Bieżący nr 3 / 2007 z dn. 2007-01-16

Zawarcie przez DM IDMSA umowy o przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji spółki

Raport Bieżący nr 2 / 2007 z dn. 2007-01-12

Otrzymanie przez DM IDMSA postanowienia Sądu w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego DM IDMSA

Raport Bieżący nr 1 / 2007 z dn. 2007-01-01

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od DM IDMSA

 
Zamknij