Ład korporacyjny


Ład korporacyjny (corporate governance) jest zbiorem wytycznych dotyczących postępowania w zakresie zarządzania spółką organów spółek, członków tych organów oraz większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Ich celem jest wzmacnianie przejrzystości działania spółek giełdowych, poprawa jakości ich komunikacji z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy.

od dnia 1 stycznia 2016 r. spółka IDMSA podlega regulacjom "Dobrych Praktyk Spółęk Notaowanych na GPW 2016" przyjetych Uchwałę nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Poniżej znajduje się "Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i i zasad  zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

 


Sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu srodków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (Art.412¹ §4 ksh)

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.k@idmsa.pl lub w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji na adres Spółki najpóźniej przed wyznaczoną godziną Walnego Zgromadzenia. 


Opis głównych cech stosowanych w grupie kapitałowej DM IDMSA systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Struktura organizacyjna Spółki, dostosowana do potrzeb jej działalności, określająca obowiązki, kompetencje i zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych, a także przyjęta polityka rachunkowości oraz zarządzenia i regulaminy wewnętrzne zapewniają skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej. System kontroli wspiera wdrożony przez Spółkę system informatyczny zapewniający podział kompetencji i dostępu do zasobów informacyjnych,w szczególności do danych finansowo-księgowych.

Przygotowując okresowe i roczne sprawozdania finansowe Spółka w sposób ciągły stosuje zasady wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W sprawach nieuregulowanych przez te Standardy Spółka stosuje zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Sporządzane sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd.

Zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegają przeglądowi, a roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu niezależnego biegłego rewidenta. Zapewnia to dodatkową kontrolę w odniesieniu do sporządzanych sprawozdań finansowych. Zalecenia audytora powstałe w wyniku dokonanego przeglądu lub badania są wdrażane przez Spółkę. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza DM IDMSA spośród ofert przedstawionych przez renomowane firmy audytorskie.


więcej...