Historia

IDM S.A w upadłości układowej funkcjonuje na rynku od 1993 r. Początkowo spółka działała jako Krakowski Dom Maklerski s.c., a od 2001 r. jako Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2006 r. przyjęła nazwę Dom Maklerski IDMSA.

W 2005 r., jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie broker z sukcesem przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln złotych i zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2001-2013 firma skoncentrowała sie na ekspansywnym rozwoju w obszarze rynku pierwotnego i usług korporacyjnych. Najważniejsze wydarzenia w tym okresie to m.in.:

2001 r.
Publiczna emisja akcji TRAS TYCHY S.A. (10,3% udział w ofertach typu IPO).

2002 r.
Publiczna oferta akcji PKM DUDA S.A. o wartości 20 mln zł (45% udziału w rynku w ofertach typu IPO).

2003 r.
Realizacja ofert publicznych o wartości 45 mln zł oraz jednej z największych fuzji niepublicznych w Polsce (na rzecz Grupy Polskie Młyny).

2004 r.
Realizacja ofert publicznych o wartości 331 mln zł a  (wartość wszystkich ofert - 463 mln zł), w tym emisji akcji aportowych na rynku publicznym dla PKM DUDA S.A. (przejęcie firm Makton i Eurosmak).

2005 r.
67% udziału w ilości prospektów oraz 40,8% udziału w wartości ofert IPO przygotowanych pod nowymi regulacjami.

2006 r.
Realizacja ofert publicznych o wartości  380,1 mln zł, w tym IPO 233,5 mln oraz SPO 146,6 mln zł.  W dwunastu emisjach przeprowadzonych w tym roku DM IDMSA pełnił podwójną rolę oferującego akcje oraz sporządzającego prospekt emisyjny spółki. W roku tym DM IDMSA zrealizował również dwa wezwania o wartości 36 mln zł.

2007 r.
Wartość zrealizowanych ofert SPO wyniosła 813,9 mln zł. Natomiast wartość ofert IPO - 805,6 mln zł. Jako członek konsorcujm broker zrealizował ofertę IPO o wartości 1 509, 5 mln zł.

2008 r.
Wartość zrealizowanych w 2008 r. ofert wyniosła 381,3 mln zł.
W 2008 r. Spółka zrealizowała publiczną ofertę 109,09 mln akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o wartości 120 mln zł, przy redukcji  w zapisach dodatkowych w wysokości 99,2%.

2009 r.
Realizacja 66 projektów o łącznej wartości 388 mln zł, w tym m.in. IPO o wartości 1,8 mln zł, 8 niepublicznych ofert akcji o łącznej wartości 131,4 mln zł oraz 52 oferty obligacji o wartości 221,3 mln zł. Broker przeprowadził także 3 wezwania o łącznej wartości 9,5 mln zł oraz publiczną ofertę akcji dla akcjonariuszy spółki przejmowanej o wartości 11,2 mln zł; pozyskał też inwestora na zakup udziałów spółki o wartości 12 mln zł.

Pomiędzy 10 VII 2008 r. a 17 XII 2009 r. broker przeprowadził program skupu akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla firmy osobom (na podstawie uchwały NWZA z 30 VI 2008 r.). Ilość skupionych akcji wyniosła 10 908 840 akcji (4,99% kapitału zakładowego).

W ramach programu skupu akcji własnych z możliwością dalszej odsprzedaży (na podstawie uchwały NWZA z 12 XI 2008 r.) pomiędzy 23 – 31 XII 2009 r. spółka skupiła 192 588 akcji (0,09% kapitału zakładowego).

2010 r.
Podpisanie 12 III 2010r., wraz z funduszem Abris Capital Partners,  przedwstępnej umowy sprzedaży akcji WestLB Bank Polska S.A. Transakcja została sfinalizowana w dniu 1 XII 2010 r.. Zgodnie z warunkami umowy broker nabył 45% akcji banku, zaś pozostałe 55% zakupił Abris Capital Partners. Obecnie bank funkcjonuje pod nazwą Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.

W 2010 r. broker zrealizował łącznie 147 projektów o wartości 1 076,4 mln zł. Składa się na to 130 niepublicznych emisji obligacji (o wartości 584,2 mln zł), 12 niepublicznych ofert akcji (341,9 mln zł), 1 wezwanie do sprzedaży akcji (28 mln zł) oraz 4 publiczne oferty akcji (122,3 mln zł) spółek Rank Progress, OPTeam, 4fun Media oraz BSC Drukarnia Opakowań S.A. 

W dniu 10 IX 2010 r. spółka - jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce - otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną.

22 IX 2010 r. zostało sfinalizowane preIPO Idea TFI, w ramach którego broker sprzedał Quercus TFI 5,41% akcji towarzystwa.

2011 r.
22 lutego 2011 r. spółka z Grupy IDMSA - IDEA TFI zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jako pierwsze Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Niecałe dwa miesiące po debiucie Idea TFI - 7 kwietnia 2011 r. status spółki publicznej uzyskał kolejny podmiot z Grupy IDMSA - Polski Fundusz Hipoteczny.

4 sierpnia 2011 broker zawarł umowę inwestycyjną , na mocy której nastąpiło połączenie portfela aktywów Supernova IDM Fund z portfelem aktywów BBIC, w celu utworzenia funduszu private equity.

2012 r.
Sprzedaż 3 milionów akcji Merchant Securities Group – zysk na tej transakcji wyniósł 70% w złotówkach i 110% w funtach.

Realizacja IPO Work Service o wartości 30,7 mln zł.

Sprzedaż 45 proc. akcji Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Obradujące 18 września 2012 r. NWZA wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez brokera emisji obligacji zamiennych na akcje. Oferta została zrealizowana z sukcesem na przełomie października i listopada – w jej wyniku spółka pozyskała 50 mln zł.

2013 r.
Rok 2013 upłynął w Grupie IDMSA pod znakiem redukcji zadłużenia poprzez sprzedaż wybranych aktywów finansowych. Na przełomie 2013/2014 doszło do sprzedaży Electusa oraz Polskiego Funduszu Hipotecznego, a także inwestycji w IDM Capital.

W listopadzie broker pozyskał inwestora strategicznego. Fundusz Polish American Investment Fund oraz spółka zależna funduszu - United SA stały się właścicielami 63 462 690 akcji Spółki stanowiących 9,99% kapitału zakładowego.

Na przełomie maja i czerwca 2013 r. broker zorganizował pierwszą publiczną ofertę akcji Global Cosmed, z której spółka pozyskała 11,4 mln zł.

23 sierpnia 2013 r. zostały wprowadzone do obrotu giełdowego akcje serii K.

2014 r.
W kwietniu 2014 r., Zarząd Spółki, w wyniku trudnej sytuacji finansowej Spółki, która spowodowała konieczność zrewidowania modelu biznesu, podjął decyzję o ograniczeniu prowadzenia działalności maklerskiej i skupieniu się na działalności inwestycyjnej i doradczej.

21 maja 2014 r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w opcji układowej.