Historia operacji na akcjach

Akcje serii A wyemitowane zostały jako akcje założycielskie. Założycielem Spółki Krakowski Dom Maklerski S.A. (poprzednia firma DM IDMSA) jest „Optimus-Pro” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Emisja akcji serii A zarejestrowana została przez sąd rejestrowy w dniu 21 września 1998 r.

Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 października 1998 r. Emisja akcji serii B zarejestrowana została przez sąd rejestrowy w dniu 15 października 1998 r.

Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 czerwca 2000 r. Emisja akcji serii C zarejestrowana została przez sąd rejestrowy w dniu 5 października 2000 r.

Podstawą prawną emisji akcji serii D jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lutego 2001 r. Emisja akcji serii D zarejestrowana została przez sąd rejestrowy w dniu 28 marca 2001 r.

Podstawą prawną emisji akcji serii E jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2004 r. Emisja akcji serii E zarejestrowana została przez sąd rejestrowy 27 grudnia 2004 r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2005 r. dokonano podziału wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowych 10,00 zł za każdą akcję do 1,00 zł za każdą akcję. Split akcji zarejestrowany został postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 10 maja 2005 r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 kwietnia 2005 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji serii F z kwoty 6 150 000,00 zł do kwoty 7 650 000,00 zł. Kapitał zakładowy podwyższony został o kwotę 1 500 000 w drodze emisji 1 500 000 akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 4 sierpnia 2005 r.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji serii G z kwoty 7 650 000,00 zł do kwoty 9 068 898,00. Kapitał zakładowy podwyższony został o kwotę 1 418 898,00 zł w drodze emisji 1 418 898 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 grudnia 2006 r. dokonano podziału wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowego 1,00 zł za każdą akcję do 0,10 zł za każdą akcję. Split akcji zarejestrowany został postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 stycznia 2007 r.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2007 r. podwyższono kapitał zakładowy w drodze emisji akcji serii H, z kwoty 9 068 898,00 zł do kwoty 10 908 842,80 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 1 839 944,80 zł w drodze emisji 18 399 488 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 7 grudnia 2007 r.

W dniu 25 stycznia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DM IDMSA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 32 726 528 i nie więcej niż 109 088 428 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 1,10 zł za akcję. Akcje serii I zostały zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w trybie subskrypcji zamkniętej. W dniu 5 września 2008 r. został dokonany przydział wszystkich 109 088 428  akcji serii I, a w dniu 11 września 2008 r. nastąpiła rejestracja w KDPW S.A. 109 088 428 praw do akcji serii I. Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 1,10 zł za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 119 997 270,80 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 5 czerwca 2009r.

W dniu 18 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie emisji podporządkowanych obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii K. W oparciu o uchwałę NWZA Spółka wyemitowała obligacje imienne, podporządkowane, o łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku konwersji posiadacze obligacji zamiennych objęli łącznie 416 650 000 akcji serii K (cena konwersji wyniosła 0,12 zł). Wszystkie akcje zostały wydane. 19 kwietnia 2013 r. Zarząd KDPW SA podjął uchwałę nr 292/13, w której postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 323 245 403 akcji zwykłych na okaziciela serii K, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Wnioski o wprowadzenie akcji do obrotu zostały złożone do GPW.


 *cena konwersji