Oferta

doradztwo.html

Doradztwo

Oferty publiczne

Oferty niepubliczne

Inne operacje kapitałowe

Case study

Case study

INTEGER.PL S.A.

W 2007 roku Dom Maklerski IDMSA przeprowadził publiczną ofertą akcji spółki Integer.pl, a następnie brał udział w procesie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na GPW.

W okresie przeprowadzania oferty Spółka była liderem w zakresie kolportażu adresowych i bezadresowych materiałów reklamowych przez prywatnych operatorów, świadcząc swoje usługi w ponad 500 miastach w całej Polsce. Pozostałe dwa obszary działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl obejmowały świadczenie usług pocztowych przez spółkę InPost Sp. z o.o. (w której Integer.pl posiadał 99,98% udziałów) oraz usług finansowych przez spółkę Integer Sp. z. o.o. (w której Integer.pl posiadał 51% udziałów).

Rozpoczęcie współpracy ze Spółką (działającą wtedy jeszcze jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) nastąpiło w 2006 r. W tym okresie Spółka połączyła się z firmą Fibra- Hallo.pl - swoim głównym konkurentem.  Miało to zapewnić na wiele lat dominującą - obok Poczty Polskiej - pozycję na rynku dystrybucji materiałów reklamowych oraz pozwolić dynamicznie zwiększać przychody i zyski. Jednocześnie, w celu zdynamizowania rozwoju i dywersyfikacji działalności, Grupa Integer.pl rozpoczęła działalność w zakresie usług pocztowych. Wiązała się z tym konieczność znaczących inwestycji i pozyskania  środków finansowych. W tym celu Spółka przeprowadziła w listopadzie i grudniu 2006 roku dwie niepubliczne oferty obligacji, w których pozyskała łącznie 6 mln zł.

W maju 2007 roku, po przekształceniu w spółkę akcyjną, Integer.pl przeprowadził za pośrednictwem DM IDMSA prywatną ofertę akcji o wartości 6 mln zł. Pozyskane wtedy środki zostały przeznaczone na wykup obligacji. Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 11,2 zł.

Jeszcze przed złożeniem prospektu emisyjnego w KNF Spółka przeprowadziła kolejną prywatną ofertę akcji, z której pozyskała środki finansowe w wysokości 8,7 mln zł. Cena emisyjna akcji serii D wyniosła 11,25 zł. Pozyskane środki zostały wykorzystane na sfinansowanie rozwoju działalności pocztowej.

Na etapie oferty publicznej DM IDMSA zidentyfikował kilka problemów. Jednym z nich był brak możliwości sporządzenia wyceny porównawczej do innych spółek z branży, gdyż takich spółek  na GPW nie było. Również trudny okres na rynkach kapitałowych, na których w tym okresie znacząco wzrosło ryzyko inwestycyjne (tuż po ofercie nastąpił znaczący spadek poziomów indeksów i wycen spółek), nie ułatwiał plasowania oferty. Istotnym ryzykiem związanym z przyszłą działalnością Grupy Kapitałowej Integer.pl było także funkcjonowanie w Polsce monopolisty w postaci Poczty Polskiej oraz wydłużanie terminów obowiązywania tego monopolu. W trakcie całego procesu Poczta Polska - poprzez różne organy Państwa - czyniła wysiłki aby ochronić swoją pozycję monopolistyczną kosztem Emitenta. Innym elementem utrudniającym ofertę był sposób dystrybucji środków – emisję przeprowadzał Integer.pl, ale głównie na rzecz inwestycji spółki zależnej – InPost.

Dlatego kluczowym elementem było  jasne opisanie celów, na które zebrane środki mają być przeznaczone. Najważniejszy z nich związany był z poszerzeniem dostępności usług poprzez uruchomienie 300 punktów obsługi klienta w najlepszych lokalizacjach miast, uruchomienie 15 oddziałów własnych, otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miejscowościach oraz budowę 2 nowych sortowni InPost w Katowicach i Bydgoszczy.

W prospekcie emisyjnym podkreślano fakt, iż pozorna słabość Emitenta – monopol Poczty Polskiej jest faktycznie dużą szansą na umocnienie się pozycji InPost przed pełnym otwarciem rynku – co w pełni potwierdziło się w rzeczywistości. Szansą była też z jednej strony stopniowa liberalizacja usług pocztowych zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla Poczty Polskiej, a z drugiej  wydłużenie do 2013 roku, okresu ochrony naszego rynku przed podmiotami zagranicznymi. Zwrócono również uwagę na szanse związane z rozwojem rynku pośrednictwa finansowego, który w obliczu zwiększonego zapotrzebowania na tego typu produkty ze strony konsumentów i przy dysponowaniu licznymi punktami obsługi klientów, mógł być źródłem dynamicznych wzrostów przychodów.

W ofercie publicznej oferowano ponad 1,5 mln akcji, o wartości blisko 21 mln zł. Oferta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Redukcja zapisów dla osób nie uczestniczących w book-building wyniosła blisko 92%, a dla uczestników book-buildinng w transzy otwartej – blisko 84%.

Środki finansowe pozyskane z emisji pozwoliły Grupie Kapitałowej Integer.pl na dynamiczny rozwój. Zostało to docenione również przez akcjonariuszy, którzy w okresie spadków na giełdzie w 2008 roku nie pozbywali się akcji Spółki tym samym utrzymując jej kurs na stabilnym poziomie. W 2009 r. kurs Spółki wzrósł prawie czterokrotnie.

Aktualnie Grupa Kapitałowa Integer.pl obejmuje, oprócz spółki dominującej, która działa na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych, również pięć spółek zależnych. Są to:
•     Integer.ua, która świadczy usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych na terenie Ukrainy;
•     InPost Nowoczesna Poczta Sp. z o.o. - największego niezależnego operatora pocztowego o zasięgu ogólnopolskim;
•     Paczkomaty Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za zarządzanie projektem i serwisowaniem rewolucyjnych na polskim rynku Paczkomatów 24/7 – sterowanych automatycznie  urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
•     InPost Finanse Sp. z o.o., która oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych oraz masowych;
•     InPost Logistyka Sp. z o.o., której działalność związana jest z procesami logistycznymi: magazynowania, transportu, sortowania.

TRAVELPLANET.PL S.A.

W 2002 r. DM IDMSA wprowadził do publicznego obrotu akcje spółki Travelplanet.pl S.A.

Spółka działała w branży turystycznej, a sprzedaż prowadziła wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Taki model biznesu był w tamtym okresie (lata 2004-2005) postrzegany bardzo negatywnie. Z jednej strony branża turystyczna przeżywała załamanie po zamachach na WTC, a z drugiej strony oferta akcji Travelplanet.pl S.A. byłą pierwszą ofertą, po pęknięciu bańki internetowej, spółki prowadzącej działalności „wirtualną”. Co więcej Spółka nie osiągała zysków, nie posiadała też aktywów trwałych, a to powodowało, że inwestorzy kupowali wyłącznie wizję.

W chwili podjęcia decyzji o pierwszej ofercie publicznej (IPO) inwestorami Spółki byli wyłącznie członkowie zarządu i MCI Management S.A., który planował sprzedaż akcji w ofercie. Dodatkowy problem stanowił brak podobnych spółek notowanych na GPW, w związku z czym brak było wiarygodnego poziomu odniesienia. Wyżej wymienione czynniki sprawiły, że proponowana wycena spółki była bardzo wysoka (np. wskaźniki P/E czy P/BV).

Wszystkie przedstawione wyżej uwarunkowania wskazywały, że inwestycja w Spółkę jest bardzo ryzykowna –  Spółka nie osiąga zysku,a branża, w której działa przeżywa załamanie.

Pierwszym zadaniem DM IDMSA i akcjonariuszy Spółki było uwiarygodnienie Travelplanet.pl S.A. wobec potencjalnych inwestorów.  W tym celu w 2004 roku  została przeprowadzona niepubliczna sprzedaż akcji. Dzięki temu nastąpiła częściowa zmiana w strukturze akcjonariatu, pojawili się również nowi inwestorzy.

Przygotowując prospekt emisyjny sporo czasu poświęcone zostało na opracowanie celów emisji. Podjęto decyzję, że środki częściowo przeznaczone zostaną na rozwój sprzedaży internetowej (rynek bardzo rozwojowy, jednak w tamtym momencie ograniczony i mało wiarygodny), a częściowo na stworzenie punktów obsługi klienta (duży, tradycyjny rynek).

Ponadto podkreślono długą historię spółki jak na branżę internetową (5 lat) i przetrwanie w tym okresie wszystkich kryzysów, pozycję Spółki jako lidera branży turystycznej w sprzedaży internetowej, słabą konkurencję oraz fakt, że w sprzedaży internetowej rynek konsoliduje się wokół lidera (z uwagi na brak barier terytorialnych).

Bardzo duże znaczenie miało to, że model działania przyjęty przez Spółkę został wcześniej sprawdzony z powodzeniem na rynkach zachodnich, a dodatkowo Spółka posiadała na rynku polskim oryginalny know-how. Model ten był zrozumiały i wiarygodny, a także zapewniał możliwość łatwej weryfikacji prognoz. Co więcej prognozy te były atrakcyjne dla inwestorów (Spółka prognozowała znaczącą poprawę osiąganych wyników).

Ostatnim z działań mających uwiarygodnić Spółkę i jej wycenę przed IPO było zlecenie przygotowania wyceny Spółki przez niezależny podmiot.

Dzięki środkom pozyskanym z rynku kapitałowego Spółka dynamicznie się rozwinęła, a jej akcje cieszyły się wzięciem wśród inwestorów.