Biegły rewident

Stosowanie do § 27 ust. 1 Statutu spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza spółki.
W spółce IDMSA nie obowiązuje obecnie stała reguła, która wprowadzałaby odmienne regulacje w powyższym zakresie.

KPW Audyt spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana do rejestru biegłych rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4116 jest podmiotem uprawnionym do:
przeglądu:
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2017 r. oraz za I półrocze 2018 r.
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK spółki za I półrocze 2017 r. oraz I półrocze 2017 r.
badania i oceny:
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018
skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018