Raport za I kwartał 2017 roku

W dniu 8 maja 2017 r. spółka opublikowała Skrócony Śródroczny Skonsolidowany Raport Grupy IDM S.A. w upadłości układowej za I kwartał bieżącego roku obrotowego.

Treść raportu znajduje się w zakładce Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe.