Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.06.2019 r.

Zarząd spółki IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się na 27 czerwca 2019 r., na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Mikołajskiej 26/5, 31-027 Krakówz następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
10) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
11) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, znajdują się w zakładce "Walne Zgromadzenie".
 

Treść tylko dla zalogowanych

O autorze
Paweł Stanek
Zadaj pytanie

 
Zamknij