Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27.06.2018 r.

 Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień 27.06.2018 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
7) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2017.
9) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej IDMSA w roku obrotowym 2017.
10) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11) Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14) Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15) Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
16) Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
17) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
18) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
19) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Dokmentacja związana ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce "Walne Zgromadzenie".

 

Treść tylko dla zalogowanych

O autorze
Paweł Stanek
Zadaj pytanie

Więcej z kategorii Informacje
 
Zamknij