Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Oferta Publiczna

W dniu 5 czerwca 2009 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Dom Maklerski IDMSA o kwotę 10.908.842,80 zł, w drodze emisji 109.088.428 akcji zwykłych na okaziciela serii "I".
W dniu 7 lipca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I zwykłych na okaziciela, praw do akcji serii I, praw poboru akcji serii I, akcji zwykłych na okaziciela serii G i akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.
Emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDM S.A. powziętej 25 stycznia 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło 30 lipca 2008.
Zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje serii I były przyjmowane w dniach: od 30 lipca 2008 do 31 lipca 2008. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 31 lipca 2008. Data przydziału akcji: 5 września 2008.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcja: 109 088 428 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Stopa redukcji przydziałów na akcje serii I, na które zostały złożone zapisy dodatkowe wyniosła 99,2 %.
W ramach zapisów podstawowych złożono zapisy na 108 257 616 akcji serii I, w ramach zapisów dodatkowych złożono zapisy na 109 873 469 akcji serii I.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji wynosi 109 088 428 akcji serii I, w tym: w ramach zapisów podstawowych przydzielono 108 257 616 akcji serii I, natomiast w ramach zapisów dodatkowych przydzielono 830 812 akcji serii I.

Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I wynosiła 1,10 PLN.
Akcje serii I nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o subemisje.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 119.997.271 zł.

Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii I:
- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 661.433,23 zł,
- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 677.605,72 zł,
- promocja oferty 307.678,65 zł.
Koszty emisji akcji serii I wyniosły ogółem 1.646.717,60 PLN. W ramach subskrypcji przydzielono 109 088 428 akcji serii I.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na akcje serii I wynosił niespełna 0,02 zł za jedna akcje serii I.

Prospekt emisyjny

aneks_nr_1

aneks_nr_2

aneks_nr_3

aneks_nr_4

aneks_nr_5

aneks_nr_6

aneks_nr_7

aneks_nr 8_

aneks_nr_9

aneks_nr_10

aneks_nr_11

aneks_nr_12

aneks_nr_13

 

 
Zamknij