Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Informacje finansowe

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE (w tys. zł)

 

2017

 

2016

  

 2015

  

   2014

  

  2013

Przychydy z działalności podstawowej     

1 119

  1 623

 7 487

     1 621

   25 932

  Zysk (strata) z działalności  operacyjnej      

3 626

   2 290

14 592

 - 106 173

 - 45 720

  Zysk (strata) brutto

- 7 136

 1 984

 3 297

- 117 461

 - 54 711

Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariusza jednostki dominującej

- 7 605

 2 195

 3 281

 - 112 207

 - 69 715

 Aktywa razem

26 931

 50 961

 45 783

52 219

 289 030

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

8 186

 13 110

 13 858

18 788

 205 854

 Zobowiązania długoterminowe

0

 5 951

 10 518

 4 815

 1 280

Zobowiązania krótkoterminowe

70 009

 75 151

 71 617

84 599

 182 807

 Kapitał własny

- 60 890

 - 43 512

  - 50 441

 - 58 241

 55 673

 Kapitał zakładowy

165

 165

 63 483

 63 483

 63 483

Liczba akcji ( w szt.)

3 306 389

     3 306 389

3 306 389

  634 826 856

 634 826 856

 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda

0

 0

 0

 0

0

 

 
Zamknij