Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Informacje finansowe

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE 
DANE FINANSOWE (w tys. zł)

 

2016

 

2015

 

 2014

 

 2013

 

 2012

Przychody z działalności podstawowej     

1 623

7 487

1 621

25 932

99878

Zysk (strata) z działalności  operacyjnej      

2 290

14 592

- 106 173

- 45 720

-287 339

Zysk (strata) brutto

1 984

3 297

- 117 461

- 54 711

-419 406

Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariusza jednostki dominującej

2 195

3 281

- 112 207

- 69 715

-381 275

Aktywa razem

50 961

45 783

52 219

289 030

525 474

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

13 110

13 858

18 788

205 854

395 192

Zobowiązania długoterminowe

5 951

10 518

4 815

1 280

33 216

Zobowiązania krótkoterminowe

75 151

71 617

84 599

182 807

341 963

Kapitał własny

- 43 512

- 50 441

- 58 241

55 673

129 680

Kapitał zakładowy

165

63 483

63 483

63 483

63 483

Liczba akcji ( w szt.)

3 306 389

3 306 389

 634 826 856

634 826 856

634 826 856

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda

0

0

0

0

0

 

 
Zamknij