Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zywczajnego Walnego Zgromadzenia na 06.06.2017 r.

Zarząd IDM S.A. w up. układowej z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień 06.06.2017 r., na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDMSA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 26/5, z następującym porządkiem obrad:


1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDMSA za rok obrotowy 2016.
9) Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej IDMSA w roku obrotowym 2016.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
15) Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Dokumentacja związana ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w zakładce "Walne Zgromadzenie"

Treść tylko dla zalogowanych

O autorze
Paweł Stanek
Zadaj pytanie

Więcej z kategorii Informacje
 
Zamknij